Friday, June 7, 2013

แบบประเมินการใช้บริการห้องสมุด


คลิกที่นี่

LINK บันทึกการยืม - คืน หนังสือ
 
ข้อบังคับการยืมหนังสือ วารสารและนิตยสาร
                1. นำบัตรประจำตัวนักเรียนของตนเองมาทุกครั้งเมื่อต้องการยืมหนังสือ  ห้ามนำบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด
                2. ยื่นหนังสือ วารสารและนิตยสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อบันทึกการยืมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันกำหนดส่ง
                3. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น   ยืมหนังสือครั้งละ 3 เล่ม   ยืมได้   7   วัน  
  ยืมวารสาร  นิตยสาร  ยืมหนังสือครั้งละ 3 เล่ม   ยืมได้   3   วัน  
                4. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  ยืมหนังสือครั้งละ 5 เล่ม  ยืมได้   7   วัน
ยืมวารสาร  นิตยสาร  ยืมหนังสือครั้งละ 3 เล่ม   ยืมได้   3   วัน  
                5. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ยืมหนังสือ วารสาร  นิตยสาร ครั้งละ 5 เล่ม  1  เดือน

ข้อบังคับการคืนหนังสือ  วารสารและนิตยสาร
                1. นักเรียนจะต้องนำหนังสือ วารสารและนิตยสารของห้องสมุดที่ยืมไป มาคืนที่เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน  กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นและรอให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการคืนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
                2. หากนักเรียนคืนหนังสือ วารสารและนิตยสารหลังวันกำหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับ
วันละ 1 บาทต่อ 1 เล่มหนังสือห้ามยืมออก (สามารถยืมไปถ่ายเอกสารได้)
                1. หนังสืออ้างอิงทุกประเภท
                2. นักเรียนสามารถยืมไปถ่ายเอกสารได้ โดยที่นักเรียนต้องแลกบัตรประจำตัวนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เมื่อนักเรียนถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วก็นำหนังสือมาแลกบัตรประจำตัวนักเรียนคืนได้
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
บันทึกการยืม  -  คืน  หนังสือภายในห้องสมุด
ประจำวันที่ ..................


ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ชั้น
ชื่อหนังสือ
เลขทะเบียน
กำหนดส่ง
วันส่ง
ผู้รับคืน
หมายเหตุ